1. <ol id="blef5"><object id="blef5"></object></ol>
    <dd id="blef5"><track id="blef5"></track></dd>
    <em id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></em>
    <button id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></button><dd id="blef5"></dd>
    Wybierz j?zyk Wybierz j?zyk
    Posiadasz przegl?dark? Internet Explorer 9 lub starsz?. Strona mo?e nie dzia?a? poprawnie!

    Zainstaluj najnowsz? wersj? przegl?darki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

    Regulamin

    Zasady ogólne

    Poni?sze warunki ?wiadczenia us?ug przedstawiaj? zale?no?ci i zobowi?zania pomi?dzy firm? SeedHost.eu („SeedHost”), jej systemami i zasobami („Us?ugi”), a odbiorc? us?ug („Klientem”). Wszyscy klienci korzystaj?cy z us?ug SeedHost.eu zgadzaj? si? ich przestrzega?.

     

    Zwroty

    Klient potwierdza, ?e zapozna? si? z nasz? polityk? zwrotów.

    www.lingpao-switch.com/polityka-zwrotu.php

     
    Rezygnacje

    Klient mo?e zrezygnowa? ze swojej us?ugi w dowolnym momencie. Je?li Klient dokona? rezygnacji z natychmiastowym skutkiem, nie jest upowa?niony do otrzymania zwrotu pieni?dzy w ramach naszej polityki zwrotów. Us?uga zostanie zamkni?ta w ci?gu 24 godzin, a zwrot pieni?dzy za niewykorzystany czas nie nast?pi. Je?li Klient wniós? rezygnacj? z końcem okresu rozliczeniowego, jego us?uga b?dzie kontynuowana do momentu jej wyga?ni?cia. Rezygnacja mo?e by? cofni?ta je?li us?uga nie zosta?a jeszcze zamkni?ta.

     
    Faktury i zawieszenia us?ugi

    SeedHost b?dzie wysy?a? faktury na adres mailowy Klienta 20 dni przed wyga?ni?ciem us?ugi. Ponadto wy?le dodatkowo 2 maile w ramach przypomnienia. Klient wie, ?e je?li SeedHost nie otrzyma zap?aty w wyznaczonym terminie, nie b?dzie mia? obowi?zku kontynuowania us?ug, a ich zawieszenie nast?pi w kolejnym dniu po wyznaczonej dacie p?atno?ci. 48 godzin po zawieszeniu us?ug SeedHost zachowa prawo do ich zakończenia, przyjmuj?c za?o?enie, ?e Klient z nich zrezygnowa?, oraz usuni?cia zawarto?ci serwera umieszczonej na nim przez Klienta. Je?li Klient potrzebuje dodatkowego czasu na wniesienie op?aty, musi poinformowa? o tym dzia? wsparcia.

     
    Zawarto??

    SeedHost.eu jako dostawca us?ug hostingowych nie ponosi odpowiedzialno?ci za dane umieszczane przez jego Klientów na serwerach do niego nale??cych. Zabronione oprogramowanie/zawarto??/u?ycie na serwerach nale??cych do SeedHost to

    - phishing oraz strony s?u??ce do pope?niania oszustw

    - strony o charakterze rasistowskim, promuj?ce przemoc i nienawi??

    - strony z pornografi? dzieci?c?

    - strony oferuj?ce nielicencjonowane oprogramowanie

    - strony, oprogramowanie oraz archiwa s?u??ce dzia?alno?ci hakerskiej

    - strony dystrybuuj?ce narz?dzia, dane, produkty i us?ugi hakerskie

    - skanowanie IP

    - programy/skrypty/aplikacje „bruteforce”

    - spam

    - strony Warez

    - TOR (The Onion Router)

    - DC++

    - strony promuj?ce dzia?alno?? niezgodn? z prawem

     

    Backup

    SeedHost nie ?wiadczy us?ug zwi?zanych z tworzeniem backup'u. Odpowiedzialno?? za to przejmuje bowiem Klient. SeedHost w ?adnym momencie nie jest odpowiedzialny za utrat? jakichkolwiek danych.

     
    Wy??czenie odpowiedzialno?ci

    Nieprzestrzeganie jakiegokolwiek z powy?szych ustaleń stanowi podstaw? do natychmiastowej dezaktywacji us?ug.

     
    Zmiany warunków ?wiadczenia us?ug

    SeedHost zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ?wiadczenia us?ug w dowolnym czasie, bez konieczno?ci powiadamiania Klienta. Aktualne warukin ?wiadczenia us?ug mo?na znale?? pod adresem:

    www.lingpao-switch.com/warunki-uslugi.php

    赌城手机赌博